دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر هاجر مریخ پور


مشخصات عمومی

نام : هاجر

نام خانوادگی: مریخ پور

نشانی محل کار: استان همدان، شهرستان اسدآباد، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، گروه کشاورزی

ایمیل:             merrikhpour@sjau.ac.ir

آدرس صفحه:

researchgate   

googlescholar                                                                                                                                             

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

سوابق تحصیلی

پايه تحصيلی

رشته تحصيلی

گرایش

محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

خاکشناسی

دانشگاه بوعلی سینا

شهریور ماه 80

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

خاکشناسی/ شیمی و آلودگی

دانشگاه بوعلی سینا

تیرماه 83

عنوان پایان نامه: حرکت برخي كاتيونها و آنيونها در خاكهاي تحت تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان

دکتری

علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی

دانشگاه بوعلی سینا

مهرماه 92

عنوان پایان نامه: حذف سرب،کادميوم، مس ونيکل از محلولهاي آبي و کاهش آبشويي ومدل سازي آنها درخاک از طريق افزودن مواد جاذب

 

مقالات منتشر‌شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان نشریه

نمایه نشریه

انتشارات

تاريخ چاپ مقاله

1

مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ISC

علوم و تحقیقات - ایران

 

2

بررسی توزیع مکانی منیزیم در خاک های بکر سطحی و عمقی شهرستان ملایر، استان همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ISC

علوم و تحقیقات - ایران

 

3

Heavy metal contamination and solid phase speciation in street dusts

Archives of Environmental & Occupational Health

ISI

Taylor & Francis

 

4

Predicting soil temperature by applying atmosphere general circulation data in west Iran

Journal of Water and Climate Change

ISI

IWA Publishing

2017

5

Characterization of bare and modified nano-zirconium oxide (ZrO2) and their application as adsorbents for the removal of biovalent heavy metals

Korean Journal of Chemical Engineering

ISI

Springer

2017

6

Geostatistical assessment of solid–liquid distribution coefficients (Kd) for Cd, Cu, Pb and Zn in surface soils of Hamedan, Iran

Modeling Earth Systems and Environment

 

ISI

Springer

2015

7

Modified ZnO nanoparticles with new modifiers for the removal of heavy metals in water

Clean Technology and Environmental Policy

 

ISI

Springer

2015

8

The effect of urban fuel stations on soil contamination with petroleum Hydrocarbones

 

Iranian Journal of Toxicology

ISC

دانشگاه اراک-

ایران

2015

9

Effects of citrus peel amendment on the mobility of heavy metals in contaminated soil

 

Annual Research & Review in Biology

 

SCOPUS

Science Domain- England

2015

10

Biochemical and physical characterization of petroleum hydrocarbon contaminated soils in Tehran

 

Journal of Chemical Health Risks

 

ISC

دانشگاه دامغان- ایران

2015

11

Removal of Pb (II) from aqueous solutions using waste tea leaves

Iranian Journal of Toxicology

ISC

دانشگاه اراک-

ایران

2015

12

اثر پوست مركبات و زمان بر تثبيت روي و نيكل در خاك

مجله اکوفیزیولوژی گیاهی

ISC

دانشگاه ارسنجان- ایران

1393

13

Competitive adsorption of cadmium, copper, nickel and lead ions by Iranian natural zeolite

 

Clean Technology and Environmental Policy

 

ISI

   Springer

2013

14

Sorption processes and SEM analysis of natural Iranian bentonite exchanged with Cd2+, Cu2+, Ni2+ and Pb2+ cations

Chemical Engineering Communications

 

ISI

Taylor & Francis

2013

15

The effect of road-salt application on accumulation and speciation of cations and anions in an urban environment

Water and Environment Journal

 

ISI

Wiley

2013

16

Waste calcite sludge, as an adsorbent for the removal of cadmium, copper, lead and zinc from aqueous solutions

 

Clean Technology and Environmental Policy

 

ISI

   Springer

 

2012

17

Effect of wastewater irrigation on soil sodicity and nutrient leaching in calcareous soils

Agricultural Water mnagement

ISI

Elsevier

2008

Hot Paper

18

Effect of poor quality irrigation waters on the nutrient leaching and groundwater quality from sandy soil

Environmental Geology

ISI

Springer

2008

 

19

تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان بر افزايش درصد سديم تبادلي خاک

مجله علوم کشاورزي ايران

 

ISC

دانشگاه تهران - ايران

1387

20

تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان بر آبشوئي پتاسيم و منيزيم از خاک

مجله پژوهش کشاورزي

 

ISC

دانشگاه بوعلي سينا- ايران

1384

21

Effect of kiwi shell and incubation time on mobility of lead and cadmium in contaminated clay soil

Journal of Chemical Health Risks

 

ISC

دانشگاه دامغان- ایران

2014

22

Comparison function natural absorbents on mobility of heavy metals (cadmium and lead) in contaminated sandy soil

International Journal of Agriculture and Crop Sciences

 

ISC

انگلستان

2013

23

Mobility of zinc and copper in contaminated clay soil influenced by Actinidia deliciosa and incubation times

Journal of Advances in Environmental Health Research

ISC

دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ایران

2013

24

Assessment efficiency of tea wastes in arsenic removal from aqueous solution

 

Desalination and Water Treatment

ISI

Taylor & Francis

2013

25

Heavy metal risk assessment for potatoes grown in overused phosphate-fertilized soils

Environmental Monitoring and Assessment

ISI

Springer

2012

26

Mapping Agricultural Soil Nutrients Content Using Geostatistical Technique

Advances in Environmental Biology

ISI

اردن

2012

27

Investigation of the effects of phosphate fertilizer application on the heavy metal content in agricultural soils with different cultivation pattern

Biological Trace Element Research

ISI

Springer

2011

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

برگزار کننده همایش/کشور محل ارائه

تاريخ ارائه مقاله

1

بررسی غلظت عناصر سنگین در گیاه رازیانه در اثر آبیاري با آب آلوده به سرب و کادمیوم

نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه ای

دانشگاه گنبد کاووس/ ایران

1395

2

بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاه داروئی رازیانه

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

مرکز تحقیقات منهدسی محیط زیست مازندآب / ایران

1395

3

ایجاد شهر سبز پایدار با استفاده از گیاهان داروئی در طراحی فضای سبز شهری

اولین همایش ملی شهر سبز پایدار

شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان / ایران

1395

4

امکان سنجی تبدیل خیابان های شهری به پیاده راه به منظور توسعه پایدار

اولین همایش ملی شهر سبز پایدار

شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان / ایران

1395

5

مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم در خاکهای سطحی با استفاده از تکنیک زمین آمار

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

دانشگاه محقق اردبیلی / ایران

1394

6

مطالعه اثر عناصر سنگین موجود در خاک بر گیاه رازیانه

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار

انجمن محیط زیست / ایران

1394

7

Effect of Incubation Time and Kiwi Skin on Mobility of Heavy Metals in Contaminated Sandy Soil

1th international Conference on Environmental Crisis and its Solutions

Kish Island, Iran

2013

8

The effect of road-salt application on accumulation of cations and anions in an urban environment

Annual International symposium on agricultural research,

Athens,   Greece

2011

9

The effect of land application of wastewater from Vian industrial town on some soil properties of Hamadan

15th national & third international conference of Biology

 

Tehran, Iran

2008

10

Effect of wastewater application on soil and water quality

International conference on soil, water and environmental quality.

New Dwhli, India

2005

11

Effect of land use of wastewater on movwment of some cations and anions through repacked soil column

International conference, Human impacts on soil quality attributes..

Isfahan, Iran

2005

12

ارزيابي تاثير پساب شهرک صنعتي ويان همدان بر روي برخي خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاکهاي منطقه

اولين کنگره محيط زيست

 

دانشگاه تهران / ايران

1385

13

تاثير پساب نيروگاه حرارتي بر آبشوئي پتاسيم و منيزيم از خاک

نهمين کنگره علوم خاک

 

دانشگاه تهران / ایران

1384

 

 

طرح‌های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

طرح قرارداد

سال

درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

1

مطالعات ارزيابي زيست محيطي خط لوله گاز قهاوند

شركت گاز استان همدان

1385

 

*

2

مطالعات ارزيابي زيست محيطي خط انتقال گاز كوزره و گل تپه

شركت گاز استان همدان

1385

 

*

3

بررسي پارامترهاي فيزيكي و اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع نشر

اداره كل حفاظت محيط .زيست استان همدان

1387

 

*

4

بررسي، مطالعه و مديريت .پسماندهاي كشاورزي استان همدان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان

1388

 

*

5

بررسي تاثير كاربرد كودهاي فسفاته بر محتواي فلزات سنگين در خاك و محصولات كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

1389

*

 

6

بررسي اثر زمان و كاربرد پوست کيوی و پيله کرم ابريشم بر قابليت انحلال و تحرك عناصر سنگين درخاكهاي با بافت شني و رسي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

1390

*

 

 

سوابق اجرایی

رديف

عنوان اجرایی

مکان

سال

1

دبیر شورای پژوهشی و فناوری

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

از 2/96

2

عضو شورای پژوهشی و فناوری

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

از 8/95

3

عضو کمیسیون بررسی موارد خاص

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

94-96

4

استاد راهنمای دانشجویان رشته تولیدات گیاهان دارویی ورودی 95

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

از 95

5

استاد راهنمای دانشجویان رشته تولیدات گیاهان دارویی ورودی 94

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

از 94

6

دبير علمي اولين همايش ملي نانو تکنولوژي، مزايا و کاربردها

 

15/12/92

7

عضو کميته علمي اولين همايش ملي برنامه ريزي حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار

 

1/12/92

8

عضو کميته علمي همايش هاي محيط زيست ايران

 

9/8/92

9

عضو کميته علمي اولين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدار

 

18/7/92

 

 

سوابق تدریس

ردیف

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

عنوان درس

دانشگاه

1

*

 

شیمی عمومی

سید جمال الدین اسدآبادی

2

*

 

آبیاری و اقلیم شناسی

سید جمال الدین اسدآبادی

3

*

 

شیمی گیاهی

سید جمال الدین اسدآبادی

4

*

 

خاک شناسی عمومی

سید جمال الدین اسدآبادی

 

*

 

آبیاری عمومی

سید جمال الدین اسدآبادی

5

*

 

حاصلخیزی خاک و کودها

سید جمال الدین اسدآبادی

6

*

 

خاک شناسی عمومی

سید جمال الدین اسدآبادی

7

*

 

روابط آب و خاک و گیاه

سید جمال الدین اسدآبادی

8

*

 

شیمی آلی

سید جمال الدین اسدآبادی

9

*

 

انسان و محیط زیست

سید جمال الدین اسدآبادی

10

*

 

بیوشیمی عمومی

سید جمال الدین اسدآبادی

11

*

 

سمینار

سید جمال الدین اسدآبادی

12

*

 

جغرافیای خاک ها

سید جمال الدین اسدآبادی

13

*

 

طراحی سیستم های آبیاری

سید جمال الدین اسدآبادی

14

*

 

پروژه

سید جمال الدین اسدآبادی

15

*

 

کارآموزی

سید جمال الدین اسدآبادی

16

*

 

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

سید جمال الدین اسدآبادی

17

*

 

حفاظت خاک

آزاد اسلامی واحد همدان

18

 

*

روش تحقیق

آزاد اسلامی واحد همدان

 

 

سوابق فرهنگی

رديف

عنوان

سازمان اعلام‌كننده یا برگزارکننده

کارگاه آموزشی علمی

کارگاه آموزشی فرهنگی

مدت زمان آموزش (ساعت)

سال

توضیحات

1

کارگاه پیشگیری از آثار سوء مواد مخدر

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سید جمال الدین اسدآابدی

 

*

4

1395

مدرس کارگاه

2

اخلاق در آموزش

״     ״

 

*

2

1393

 

3

مدیریت منابع علمی با نرم افزار EndNote

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

*

 

3

1395

 

4

آشنایی با مقاله نویسی

״     ״

*

 

8

1395

مدرس کارگاه

5

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

*

 

16

1394

 

6

ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

״     ״

*

 

18

1394

 

7

ضوابط و مقررات دانشگاهی

״     ״

*

 

8

1395

 

8

مالکیت فکری و ثبت اختراع

״     ״

*

 

8

1396

 

9

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا

 

*

18

1393

 

10

اندیشه سیاسی اسلام 1

״     ״

 

*

20

1393

 

11

احکام

״     ״

 

*

10

1393

 

12

تاریخ و تمدن اسلامی 1

״     ״

 

*

18

1394

 

13

اخلاق اسلامی 1

״     ״

 

*

16

1394

 

14

تاریخ تمدن 2

״     ״

 

*

16

1395

 

15

اندیشه سیاسی 2

״     ״

 

*

14

1395

 

16

معرفت شناسی 2

״     ״

 

*

14

1396