دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی مهندس سجاد شمشیری


مهندس سجاد شمشیری

 

هیئت علمی گروه کشاورزی – علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

 

الف-اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي: سجادشمشیری                تولد: 1365   محل تولد: کرمانشاه - شهر سنقر

آدرس پست الکترونیک: s.shamshiri@sjau.ac.ir                sajjadshamshiri@ut.ac.ir

صفحه researchgate

صفحه googlescholar

شماره تماس: داخلی307   7-33117804 کد 081

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

الف- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

مهندسی فضای سبز

1387

دانشگاه تبریز

2

كارشناسي ارشد

مهندسی طراحی محیط زیست

1391

دانشگاه تهران

 

ب- سوابق آموزشي:

تدریس در گروه های آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز ؛ اقتصاد کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از مهر1392

 

ج- سوابق اجرائي:

نام سازمان یا شرکت

سمت

شهر

مدت همکاری

مجموع به ماه

از

تا

شرکت عمرانی و فضای سبز "آویزه سبز ایران"

کارشناس اجرایی و نگهداری فضای سبز

تهران

10/2/92

10/6/92

4

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عضو هیات علمی گروه مهندسی فضای سبز

اسدآباد

23/6/1392

-

-

"          "            "    

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

اسدآباد

1/12/1392

-

-

"          "            "    

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

اسدآباد

1/3/1394

-

-

"          "            "    

مدیریت گروه آموزشی مهندسی فضای سبز

اسدآباد

16/6/1394

16/6/1396

24

"          "            "    

عضو شورای پژوهشی

اسدآباد

16/6/1394

-

-

"          "            "    

عضو شورای آموزش

اسدآباد

16/6/1394

-

-

"          "            "    

عضو شورای دانشگاه

اسدآباد

16/6/1394

-

-

"          "            "    

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اسدآباد

1/8/1395

1/8/1396

12

 

د-سوابق پژوهشی:

د-1 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 1. سجاد شمشیری؛ تحلیل وضعیت باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از مدل DPSIR ؛ فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست،سال دوم - شماره4 ، زمستان 1391، صفحه 1-12
 2. سجاد شمشیری، حسن دارابی؛ طراحی و سازماندهی حفاظتی گردشگری باغات حاشیه شهر (مطالعه موردی: سراب قنبر کرمانشاه)؛ فصلنامه انسان و محیط زیست دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-72
 3. سجاد شمشیری، حسن دارابی؛ تحلیل ساختار محدوده باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از اصول اکولوژي سیماي سرزمین؛ فصلنامه علمي پژوهشی اکوسيستم هاي طبيعي ايران، تابستان 93، سال چهارم، شماره 12
 4. سجاد شمشیری؛ ارزیابی کیفیت بصری سراب گزنهله سنقر، فصلنامه انسان و محيط زيست، دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-27
 5. سجاد شمشیری؛ حسن دارابی؛ معرفی کارکردهای باغ مشارکتی و نقش آن در پایداری محیط شهری، فصلنامه انسان و محیط زیست، دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-104
 6. سجاد شمشیری؛ کشاورزی شهری با رویکرد مشارکتی ‌‌‌(نمونه موردی: محوطه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی) مطالعات علوم محیط زیست، دوره اول، شماره دوم، پاییز 1395 ، صفحه 50- 41
 7. سجاد شمشیری؛ حبیب شهبازی؛ شهاب الدین تقی پور جاوی؛ تحلیل ارتباطات بین متغیّرهای فضایی در دشت خان‌میرزا: مقایسه‌ی کارایی الگوی رگرسیون وزنی جغرافیایی و الگوی حداقل مربعات معمولی؛ فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 95-112

 

د- 2 مقالات همایشی

 1. سجاد شمشیری، حسن دارابی، هما بهبهانی؛ باغ‌هاي حاشيه شهر و بررسي علل تغيير كاربري آنها (مطالعه موردي: باغ‌هاي سراب قنبر كرمانشاه)؛ دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391 ، نوع ارايه: شفاهي
 2. سجاد شمشيري ، حسن دارابي ، هما بهبهاني؛ ساخت مشاركتي باغ-اجتماع (Community Garden) گامي به سوي شهر پايدار، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 3. سجاد شمشيري ، حسن دارابي ، هما بهبهاني؛ منطق فازي و كاربرد آن در ارزيابي كيفيت منظر، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 4. سجاد شمشيري ، اميد اصغري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ باغ مشاركتي راهي به سوي توسعه كشاورزي در شهر؛ ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 5. سجاد شمشيري ، اميد اصغري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ بررسي گذران اوقات‌فراغت در پارك‌هاي شهري (نمونه موردي پارك طاق‌بستان غربي كرمانشاه ؛ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 6. سجاد شمشيري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ ارزيابي كيفيت بصري منظر با استفاده از روش چك ليست ارزيابي و تحليل تصويري منطقه مورد مطالعه: باغات سراب قنبر كرمانشاه ؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 7. شهاب الدین تقی پورجاوی، بهرام ملک محمدی، سجاد شمشیری؛ آثار و عوامل محیط زیستی تغییرات کاربری اراضی و برداشت منابع آب زیرزمینی دشت خانمیرزا؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 8. سجاد شمشيري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ طراحي اكولوژيكي باغ هاي حاشيه شهر؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 9. سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده، اصول و راهكارهاي طراحي فضاي سبز در شهرك هاي صنعتي ؛ همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري؛ سال انتشار: 1392
 10. سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده، مناسب سازي خيابان هاي شهري براي پياده روي مطالعه موردي: خيابان قدس تهران ؛ همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري؛ سال انتشار: 1392
 11. سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده ، بررسي قوانين موجود در رابطه با حفاظت باغ و فضاي سبز در شهرها ؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 12. سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده ، برنامه‌ريزي براي ساخت پياده راه تجاري در شهرهاي ايران (مطالعه موردي: خيابان طالقاني شهر سنقر )؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 13. سجاد شمشيري، سيد حسن مظلوم زاده ، طراحي و سازماندهي محيطي منطقه زير پل سيدخندان؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 14. سجاد شمشيري، اميد اصغري؛ طراحي اكولوژيك پاركهاي شهري مطالعه موردي: طراحي پارك صادقيه كرمانشاه؛ نخستين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي سرزمين؛ سال انتشار: 1392
 15. سيد حسن مظلوم زاده ، سجاد شمشيري، باغگردی راهکاری برای توسعه ی پایدار روستاهای پیراشهری (نمونه موردی روستای شاهیک قاین)؛ اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی؛ 31 خرداد 1393، نوع ارايه: شفاهي
 16. سيد حسن مظلوم زاده ، سجاد شمشيري؛ جابجایی ، تهدیدی برای شکل گیری حس مکان (نمونه موردی شهر قاین)؛ پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی؛27-26 آبان ماه 1393
 17. محمد شاکرزاده، سجاد شمشیری، ساخت پیاده‌راه تجاری (مطالعه موردی : خیابان لاله‌زار تهران)، پذیرفته شده در اولین کنفرانس هویت شهری ، فرهنگ و گردشگری، 29 اردیبهشت 1394
 18. سجاد شمشیری، محمد شاکر زاده؛ ارزیابی بصري منطقه نمونه گردشگري روستاي کندوان، همایش ملي معماری و توسعه ، 26 فروردين 1395
 19. سید حسن مظلوم زاده، سجاد شمشیری؛ تدوین معیارهای پیوند روستاهای پیراشهری به شهرهای کوچک (نمونه موردی روستاهای پیرامون شهر گناباد)، اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری 29 -30 دی ماه 1395
 20. سجاد شمشیری، سید حسن مظلوم زاده؛ امکان سنجی الحاق روستای قنبرآباد به شهر گناباد ، اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری 29 -30 دی ماه 1395، نوع ارايه: شفاهي